ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - WoodProject

Research Projects

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การสังเคราะห์ Succinic acid โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ทีเป็นกรดและน้ำสภาวะกึ่งวิกฤต สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ - รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัฒนะ
ดร.อุเทน ทับทรวง
2 สมบัติกายภาพและเชิงกลของลำไผ่ (ไผ่ตงและไผ่ซางนวล) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไม้ไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3 ไม้ยางพาราพอลิเมอร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4 การพัฒนากระดาษห่ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยเชื้อรา Trametes Versicolor ผสมน้ำมันหอมระเหย ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณทิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - รศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวเบญญาภา ศรีแก้ว
5 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยีดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - รศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวรวินันท์ แสงวงษ์งาม
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.ป.เอก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - รศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวสิริพร แช่มสนิท
2 การพัฒนาวิธีการประเมินค่าความเค้นภายในไม้ระหว่างและหลังการอบแบบใหม่ชนิดเรียลไทม์ สำนักงานกองทุนสนับสนันการวิจัย (สกว.) - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
3 การพัฒนาไม้ยางพาราให้มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ปราศจากเชื้อรา สำนักงานกองทุนสนับสนันการวิจัย (สกว.) - ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของคาร์บอนแอโรเจลด้วยของการไหลยิ่งยวดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - ดร.อุเทน ทับทรวง
นายอภิสิทธิ์ ทองนอก
5 การใช้ความเค้นที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้ระหว่างการอบควบคุมกระบวนการอบไม้ยางพารา ทุนงบประมาณแผ่นดิน - ผศ.ดร นิรันดร มาแทน
6 การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาเอาไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญก่อเกื้อ
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
นายทวีศิลป์ วงศพรต
7 โครงการการพัฒนาปืนยางสำหรับใช้ช่วยฝึกนักเรียนตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 - ดร.ประชิด สระโมฬี
ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
8 แผนงานวิจัยการพัฒนาแผ่นผนังประหยัดพลังงานที่มียางธรรมชาติเป้นแกนกลางสำหรับใช้เป็นแผ่นผนังภายในตัวอาคาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 โครงการวิจัยไม้ยางพาราที่ปรับแต่งคุณสมบัติได้ด้วยการฝังอัดพอลิเมอร์ในเนื้อไม้ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใข้พลังงานในการอบยางแห้งยางแท่งในประเทศไทย กฟผ-สวทช - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
3 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการต้านทานเชื้อราบนผิวหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก - ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวกิติยา สุขเหม
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราที่ย่อยสลายได้จากกาบหมากที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
5 ผลของค่าความจำเพาะของไม้ยางพาราต่อความเค้นที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้ระหว่างการอบ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2 มวล. - วช. ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3 ความผันแปรของสมบัติของลำไผ่สามชนิดซึ่งปลูกในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง - ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การผลิตแผ่่นไม้แซนวิชน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้บางยางพาราเป็นส่วนนอกและใช้ไม้ปาล์มเป็นไส้ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.-อุตสาหกรรม) - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์สุธน ศรีวะโร
2 การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
3 ความเสถียรของยางคอมปาวด์และผลการทำงานเสริมกันของหมู่อิพอกไซด์กับสารคู่ควบไซเลนในยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4 การพัฒนาแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปที่มียางธรรมชาติเป็นวัสดุแกนกลาง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
5 การพัฒนาไม้เชิงประกอบด้วยกระบวนการอัดพอริอะคลิเลตและยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้ยางพารา โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
6 มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราจากวัสดุเซลลูโลสโดยใช้พลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศร่วมกับน้ำมันหอมระเหย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ - ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การศึกษาสารแทรกในไม้ยางพาราและผลกระทบที่มีต่อระยะการเป็นเจลของกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
2 การพัฒนาสีน้ำผสมน้ำมันหอมระเหยที่ไม่เป็นพิษสำหรับต้านเชื้อราและปลวกในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
4 การศึกษาความสามารถในการเปียกและการแทรกซึมของกาวในไผ่ตง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
5 การผลิตแผ่นไม้แซนวิซน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้บางยางพาราเป็นส่วนนอกและใช้ไม้ปาล์มเป็นไส้ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์สุธน ศรีวะโร
6 การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
7 การพัฒนาโปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยาและระบบควบคุมการอบและการออกแบบเตาอบไม้ประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
8 การออกแบบและสร้างเครื่องคลี่ไม้ไผ่ ต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม (Design and Construction of a Prototype Bamboo-Flattening Machine for Industry) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - อาจารย์การุณย์ เศวตนัย
ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง
อาจารย์ฐิติกุล ภาคคีรี
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 อิทธิพลของค่าความเป็นกรด-ด่างและ buffel capacity ของไม้ต่อระยะเวลาการเป็นเจลและของกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
2 การเตรียมผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบชนิดน้ำหนักเบาด้วยยางฟองน้ำเป็นแกนกลาง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - อาจารย์ประชิด สระโมฬี
3 การศึกษาการลดลงของปริมาณการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์จากแผ่นชิ้นไม้อัดจากไม้ยางพาราโดยการใช้สารดักจับฟอร์มัลดีไฮด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ดร.พรณนิภา เชาวนะ
4 การอัดยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของไม้ยางพารา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
5 การเคลือบแทรกซึมของยางธรรมชาติอิพอกไซด์บนผิวยางธรรมชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
6 ระบบการควบคุมการอบไม้อัตโนมัติโดยใช้ความเค้นในเนื้อไม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการอบเป็นตัวแปรควบคุม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การศึกษากาวผสมยางอิปอกซิไดซ์กับกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ในการติดไม้ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
2 การพัฒนากระบวนการอบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเหมาะสมสำหรับประยุกต์กับเตาอบที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
3 การพัฒนาโปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา และระบบควบคุมการอบประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
4 การศึกษาการอัดโมเลกุลยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของไม้ยางพารา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การประเมิณศักยภาพของพลังงานเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศไทย สภาวิจัยแห่งชาติ - นิรันดร มาแทน
2 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ไม้สำหรับทำของเล่น ความรู้และกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด - ผศ.ดร.บุญนำ เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน
ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
ผศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์
อาจารย์นุจรีย์ แซ่จิว
อาจารย์ฐิติกุล ภาคคีรี
อาจารย์วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
อาจารย์ประณุดา เกตุชาติ
3 การออกแบบและสร้างอาคารไม้ซุงยางพารา (Design and Construction of Rubberwood Log Cabin) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง
อาจารย์อุดม พงษ์สวัสดิ์
4 การพัฒนากรรมวิธีการคลี่ไม้ไผ่ ด้วยความร้อนจากคลื่นความถี่สูง (Development of a Process for Flattening Bamboo Culms by High-Frequency Dielectric Heating) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - ดร.ประเทือง พุฒซ้อน
ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การปรับปรุงการคงรูป การติดกาว และความคงทนของแผ่นไม้ไผ่คลี่ (Improvement of Stabilization, Gluability and Durability of Flattened Bamboo Panels) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย - ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง
ดร.นิรันดร มาแทน
ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
อาจารย์นิยม กำลังดี
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน จากเศษไม้ยางพารา (Development of Oriented-Strand Lumber from Rubberwood Wastes) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง
ดร.นิคม แหลมสัก
อาจารย์อุดม พงษ์สวัสดิ์
นายสุนทร ใจเย็น
ที่ ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานให้ทุน งบประมาณ คณะนักวิจัย
1 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.ป.เอก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - รศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวสิริพร แช่มสนิท
2 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.ป.เอก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - รศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวสิริพร แช่มสนิท
3 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.ป.เอก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - รศ.ดร.นฤมล มาแทน
นางสาวสิริพร แช่มสนิท