ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - Seminar Site

Training

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไม้และไม้ประกอบ และยังได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในโอกาสต่าง ๆ กันมากมาย เช่น