ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ "โปรแกรมควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ(DryWooD)

โปรแกรมการควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ (DryWooD)     

    DryWooD เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้โรงงานสามารถควบคุมสภาวะการอบในเตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบไม้ยางพาราเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและพลังงานมากที่สุดในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ในขั้นตอนนี้หากไม่สามารถควบคุมสภาวะการอบให้เหมาะสมจะทำให้ไม้ยางพาราแปรรูปเกิดความเสียหาย เช่นเกิดการแตก เกิดการบิดงอและโก่ง เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการอบไม้ยางพาราอัตโนมัติผ่านทางไมโครคอนโทลเลอร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อกันด้วยระบบไร้สาย ระบบสามารถควบคุมการอบได้พร้อมกัน 20 เตา ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมการอบไม้ในรูปแบบต่างๆได้ โดยการควบคุมสามารถทำได้จากไมโครคอนโทลเลอร์ที่หน้าเตาอบ หรือจากคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งระหว่างการอบได้หากการอบในขั้นตอนนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ระบบมีหน่วยความจำสำรอง มีระบบเก็บข้อมูล ทำให้โรงงานสามารถพัฒนาเทคนิคการอบไม้ของตนเองได้ หลังจากผ่านการทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยฯได้ทำการติดตั้งระบบนี้ให้กับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่าระบบสามารถควบคุมการอบภายในเตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานสามารถวางแผนการอบและพัฒนาการอบจากข้อมูลในการอบครั้งก่อนๆได้ 


ข้อมูลผลงาน:

   ลิขสิทธิ์ โปรแกรมการควบคุมการอบไม้แบบอัตโนมัติ (DryWooD) เลขที่คำขอ 283837 รับคำขอเมื่อ 26 ตุลาคม 2555

   ประดิษฐ์โดย: ผศ.ดร.นิรันดร  มาแทน นายวินิช  เพ็ชรมณี  อาจารย์กรกต  สุวรรณรัตน์ นายทวีศิลป์  วงศ์พรต

  หน่วยงาน:หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

  ผู้ถือสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ