ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

การอบรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

การอบรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

    

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมมือกับเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม  ดำเนินโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกาวในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไม้ยางพาราให้สูงขึ้น ให้สามารถเติบโตและรับเมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 12 บริษัท และหน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน

 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ