ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

สัมมนาวิชาการ Production of Oriented Strand Lumber from Rubberwood Wastes

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2547 หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การผลิตโอเอสแอลจากเศษไม้ยางพารา" (Production of Oriented Strand Lumber from Rubberwood Wastes) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่บุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               งานสัมมนาได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เวลา 08.30 น. เป็นการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนเข้าชมนิทรรศการภายในงานเพื่อเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำความรู้จักกับหน่วยวิจัยและผลงานวิจัยที่จะนำเสนอต่อไป

 
9.00 - 9.15 น.

    ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์

    รองอธิการบดีผ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    กล่าวเปิดการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ทางไม้ยางพาราของมหาวิทยาลัย

9.15 - 9.30 น.

    ดร.นิคม แหลมสัก

    ผู้ประสานงานชุดโครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเยื่อ" สกว.

    "ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยทางอุตสาหกรรมไม้ของ สกว."

9.30 - 9.45 น.

    คุณ เพชร ศรีหล่มสัก

    กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด

   "สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของวงการอุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัด"

9.45 - 10.00 น.

    ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง

    หัวหน้าโครงการ       กล่าวแนะนำหน่วยวิจัย และรายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยนจากเศษไม้ยางพารา"

10.00 - 10.20 น.

    น.ส.พรรณนิภา มาลานิตย์

    "ปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตโอเอสแอล"

     (Optimum Parameters for Manufacturing OSL)

10.20 - 10.40 น.

    นาย สมยศ จิรสถิตสิน

    "ผลกระทบของการเรียงแถบไม้ต่อความแข็งแรงของโอเอสแอล"

    (Effect of Strand Orientation on OSL Strength)

10.40 - 11.00 น.

    นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

    "ผลของกาวผสมต่อสมบัติของแผ่นโอเอสแอล"

    (Effect of  Hybrid Adhesive on OSL Properties)

11.00 - 11.20 น.

    น.ส. รัตนา ชูหว่าง

    "การปรับปรุงความคงทนของโอเอสแอลด้วยความร้อน"

     (Improvement of OSL Durability by Heat Treatment)

 
        ปิดฉากการสัมมนาในช่วงเช้าด้วยการมอบของที่ระลึกแก่ ดร.นิคม แหลมสัก และ คุณเพชร ศรีหล่มสัก ที่กรุณาให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
 

 
      ภายหลังรับประทานอาหารเที่ยง ในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตกรรมวิธีการผลิตชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยนจากเศษไม้ยางพาราในห้องปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยการสัมมนาได้เสร็จสิ้นลงภายในเวลา 16.30 น.
 

 

 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ