ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

WU-SER Services: ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ฯร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11

 

 

 

 

WU-SER Services: ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ฯร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปให้กับผู้ประกอบการจังหวัดยะลา

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในจังหวัดยะลา จำนวน 38 ท่าน จาก 25 บริษัท  เมื่อวันพฤหัสดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับและร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย

การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ

“ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ประกอบครบวงจร” โดย รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

“ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราและโฟมยางพาราสำหรับอาคาร” โดย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

“นวัตกรรมดิจิตอลการแปรรูปไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย WU-SER Services ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรออกสู่อุตสาหกรรมและสังคม ในบทบาทของมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักด้านความรู้ที่ถูกต้องให้กับท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ