ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

ประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย

 นายบัญญัติ เฉิดฉิ้ม นักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ สังกัดหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นสำหรับนักศึกษา สาขาโพลีเมอร์ ในหัวข้อเรื่อง Investigation and Simulation of Water and Linseed oil Movements in Black Sweet Bamboo จากงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย MTEC ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2545

 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ