ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

การจัดประชุมสัมนาระดับนานาชาติ 2009

International Training on Wood-Based Panels

           หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ International Training on Wood-Based Panel: Processes, Properties and Uses  ร่วมกับ International Wood Academy (IWA), Department of Wood Science, University of Hamburg, Germany ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 5-10 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนา 36 คน จาก ประเทศไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว, สิงคโปร์, โรมาเนีย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ