ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

การจัดประชุมสัมนาระดับนานาชาติ 2011

International Training on Wood-Based Panels

           หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ International Wood Academy, University of Hamburg ประเทศเยอรมัน University “Transilvania” of Brasov ประเทศโรมาเนีย จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 2 International Training Course on Wood Based Panels: Processes, Properties and Uses ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2554 เป็นเวลา 5 วัน ณ โรงแรมทวินโลตัสและหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐดังนี้คือ บริษัท Huntsman ประเทศเบลเยี่ยม Belgium บริษัท Scheuch ประเทศออสเตรีย บริษัท GreCon ประเทศเยอรมัน บริษัท Maier ประเทศเยอรมัน หน่วยงาน International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด  6 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย จีนและเวียดนาม รวม 31 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ