มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products

 

การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของไม้ประกอบ 

สำหรับทดสอบ Particleboard, Medium Density Fiberboard and Oriented Strand Board

 

 

1. ความหนาแน่น (Density)

 

 

► วัดจากค่าน้ำหนักและปริมาตรของชิ้นไม้ในสภาวะเดียวกัน

► ชิ้นทดสอบมีขนาดแตกต่างกันตามแต่ละมาตรฐานกำหนดไว้

► ต้องระบุค่าปริมาณความชื้นของชิ้นตัวอย่างไว้ด้วยเสมอ

 

 

2. ปริมาณความชื้น (Moisture content)

 

 

► ใช้วิธี Oven dry method

► โดยอบแห้งที่อุณหภูมิ 103+2 องศาเซลเซียส จนชิ้นตัวอย่างมีน้ำหนักคงที่ คือมวลของชิ้นทดสอบ เมื่อชั่ง 2 ครั้งที่เวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง ต้องไม่แตกต่างกันเกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักของชิ้นทดสอบ

 

 

3. การพองตัวทางความหนาหลังการแช่น้ำ (Thickness swelling)

 

 

► หาค่าร้อยละของความหนาของตัวอย่างที่เปลี่ยนไปหลังการแช่น้ำ 1 หรือ 24 ชั่วโมง

► ควบคุมอุณหภูมิของน้ำขณะแช่ชิ้นทดสอบที่ 20 ± 2 องศาเซลเซียส


 

4. ความต้านแรงดัดและมอดุลลัสยืดหยุ่น (Modulus of Rupture and Modulus of Elasticity)

 

► ทดสอบแบบ Three point bending คือ ให้แรงกดลงที่จุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ
► แท่งกดและแท่งรองรับมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปวงกลม หรือรูปครึ่งวงกลม
► ระยะห่างของแท่งรองรับเท่ากับ 15 หรือ 24 เท่าของความหนาของชิ้นทดสอบ

 

5. การต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal bonding strength)

 

► แผ่นดึงทำด้วยโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. x 50 มม.
► ติดผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบกับแผ่นดึง โดยใช้กาวร้อนเหลว
► ดึงให้ชิ้นทดสอบแยกออกจากกัน (เกิดรอยแยกในชั้นไส้)

 

6. การยึดแน่นของผิวหน้า (Surface soundness) 

 

► อุปกรณ์ดึงทำด้วยโลหะ รูปร่างคล้ายเห็ด 
► ติดผิวหน้าด้านหนึ่งของชิ้นทดสอบกับอุปกรณ์ดึง โดยใช้กาวร้อนเหลว
► ให้แรงดึงตั้งฉากกับผิวของชิ้นทดสอบจนเกิดการขาดบริเวณผิวของชิ้นทดสอบ

 

7. การยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว (Screw holding resistance)

 

► ใช้แรงดึงเพื่อถอนตะปูเกลียวออกจากชิ้นทดสอบ
► แรงดึงต้องอยู่ในแนวเดียวกับตะปูเกลียว และตั้งฉากกับผิวหน้าหรือผิวขอบของชิ้นทดสอบ

 

หมายเหตุ:

1. ครอบคลุมมาตรฐานทดสอบดังต่อไปนี้

► มอก. 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
► มอก. 966-2547 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
► JIS A 5908-2003 Particlebaords
► JIS A 5905-2003 Fiberboards
► ASTM D 1037-12 Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials
► BS EN 300:2006 Oriented Strand Boards (OSB) — Definitions, classification and specifications
► BS EN 323:1993 Wood-based panels. Determination of density
► BS EN 322:1993 Wood-based panels. Determination of moisture content
► BS EN 317:1993 Particleboards and fibreboards. Determination of swelling in thickness after immersion in water
► BS EN 310:1993 Wood-based panels. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
► BS EN 319:1993 Particleboards and fibreboards. Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board
► BS EN 311-1992 Particleboards - Surface soundness of particleboards
► BS EN 320:2011 Particleboards and fibreboards. Determination of resistance to axial withdrawal of screws

 

2. ก่อนทดสอบจะต้องนำชิ้นทดสอบไปปรับความชื้น โดยนำไปใส่ในตู้ของเครื่องควบคุมบรรยากาศ และตั้งเครื่องที่อุณหภูมิ 20+20C และความชื้นสัมพัทธ์ 65+3% จนชิ้นไม้มีความชื้นสมดุลกับบรรยากาศภายในตู้ (ตรวจได้โดยการชั่งน้ำหนักของชิ้นไม้ เมื่อน้ำหนักของชิ้นไม้คงที่แสดงว่าความชื้นในไม้ถึงสภาวะสมดุลแล้ว)