มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products


การตรวจสอบปริมาณสารประกอบโบรอนในไม้ยางพาราแปรรูป
ตามมาตรฐาน มอก. 2423-2552 (ไม้ยางพาราแปรรูป)

 


► คือ การ
วัดปริมาณกรดบอริกที่พบในรูปของ  “ค่าร้อยละสมมูลกรดบอริก” (% Boric Acid Equivalent; %BAE) หมายถึง ค่าเปรียบเทียบร้อยละของกรดบอริกที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ในหน่วยน้ำหนัก) ที่พบไม้ที่ทำการทดสอบ (ในหน่วยน้ำหนัก)
► เป็นการหาปริมาณสารประกอบโบรอนที่ปรากฏอยู่ในเนื้อไม้ยางพาราที่ผ่านการอัดน้ำยาประเภทสารประกอบโบรอน
► ทำการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของไม้ยางพาราที่ผ่านการอัดน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทสารประกอบโบรอน 
► การทดสอบด้วยวิธีนี้สามารถระบุปริมาณตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่คงค้างในเนื้อไม้ได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง