มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products

 

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาให้กับ บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด 


หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้มอบการติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปให้กับ 
บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2555