มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products


อัตราค่าบริการวิเคร
าะห์/ทดสอบ


1. แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard; MDF)
และแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน (Oriendted Strand Board)

► ความหนาแน่น ค่าบริการต่อตัวอย่าง 50 บาท
► ปริมาณความชื้น  ค่าบริการต่อตัวอย่าง 100 บาท
► การพองตัวทางความหนาหลังการแช่น้ำ   ค่าบริการต่อตัวอย่าง 100 บาท
► การดูดซับน้ำ  ค่าบริการต่อตัวอย่าง 100 บาท
► การต้านแรงดัดและมอดุลลัสยืดหยุ่น  ค่าบริการต่อตัวอย่าง 350 บาท
► การต้านแรงดึดตั้งฉากกับผิวหน้า ค่าบริการต่อตัวอย่าง 350 บาท
► การยึดแน่นของผิวหน้า  ค่าบริการต่อตัวอย่าง 300 บาท
► การยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว (ผิว/ขอบ) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 200 บาท

     

2. ปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์จากไม้ประกอบ

► Perforator method (EN 120) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 1,500 บาท
► Flash method (EN 717-3) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 1,000 บาท
► Dessicator method (JIS A 1460) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 1,200 บาท
► Dessicator method (JAS 233) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 1,200 บาท

 

3. ไม้แปรรูป / ไม้ยางพาราแปรรูป 

► ความหนาแน่น ค่าบริการต่อตัวอย่าง 50 บาท
► ปริมาณความชื้น ค่าบริการต่อตัวอย่าง 100 บาท
► การหดตัว (ตามยาว / ตามแนวรัศมี / ตามแนวสัมผัส) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 100 บาท
► การต้านแรงดัดและมอดุลลัสยืดหยุ่น ค่าบริการต่อตัวอย่าง 350 บาท
► การต้านแรงอัด (แนวขนานเสี้ยน / แนวตั้งฉากเสี้ยน) ค่าบริการต่อตัวอย่าง 200 บาท
► การต้านแรงดึงแนวขนานเสี้ยน ค่าบริการต่อตัวอย่าง 500  บาท
► การต้านแรงดึงแนวตั้งฉากเสี้ยน ค่าบริการต่อตัวอย่าง 500  บาท
► การต้านแรงเฉือนแนวขนานเสี้ยน ค่าบริการต่อตัวอย่าง 200  บาท
► ความแข็ง ค่าบริการต่อตัวอย่าง 200 บาท
► กำลังยึดของตะปูและตะปูเกลียว ค่าบริการต่อตัวอย่าง 300 บาท
► ค่าร้อยละสมมูลกรดบอริกในเนื้อไม้ (%BAE) ตามมาตรฐาน มอก.2423-2552 ค่าบริการต่อตัวอย่าง 1,000 บาท

 

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559