ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage


การทดสอบสมบัติทั่วไปของกาวเหลว

(Testing of Working Properties of Liquid Adhesive)1. ปริมาณของแข็ง (Solid content or Non volatile content)


► คือ การวัดปริมาณของแข็งที่อยู่ในกาวเหลว
► โดยการวัดน้ำหนักของกาวที่เหลืออยู่หลังการอบแห้งที่อุณหภูมิ 103+2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

 

2. ความหนืด (Viscosity)


► เป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติความต้านทานการไหลในตัวของกาว
► วัดโดยใช้ Viscometer 
► ควบคุมอุณหภูมิกาวให้อยู่ในช่วง 20 องศาเซลเซียส ขณะวัด


3. ความหนาแน่น  (Density)


► คือ การวัดน้ำหนักรวมของกาวต่อหน่วยปริมาตร
► โดยใช้ Hydrometer
► จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิกาวให้อยู่ในช่วง 20 องศาเซลเซียส ขณะวัด

 

4. ความเป็นกรดด่าง (pH)


► คือ การวัดค่าความเป็นกรด – ด่างของกาว
► โดยใช้ pH meter
► ควบคุมอุณหภูมิกาวให้อยู่ในช่วง 20 องศาเซลเซียส ขณะวัด

 

5. ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์อิสระในกาว (Free formaldehyde content in adhesive)

► คือ การวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์อิสระ (ที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยา) ในกาวเหลว
► โดยให้ฟอร์มัลดีไฮด์ทำปฏิกิริยากับ Sodium sulfite แล้วจึงไตเตรทด้วย Sulfuric acid
► จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิของกาวในขณะทำสอบให้มีค่าประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันปฎิกิริยาไฮโดรไลซีสที่จำเกิดขึ้นในกาว

 

หมายเหตุ: ครอบคลุมมาตรฐานทดสอบดังต่อไปนี้

JIS K 6833-3:2008: Adhesives – General testing methods – Part 1: General properties
TAPPI T 600 om-11: Analysis of formaldehyde in aqueous solutions and of free formaldehyde in resins
ASTM D 1084–08: Standard Test Methods for Viscosity of Adhesives
ASTM D 1489–09: Standard Test Method for Nonvolatile Content of Aqueous Adhesives
ASTM D 1875-03(2013): Standard Test Method for Density of Adhesives in Fluid Form
ASTM E 70-07: Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions With the Glass Electrode