ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นไม้อัด
(Testing of Physical and Mechanical Properties of Plywood)

 

1. ปริมาณความชื้น (Moisture content) 


ใช้วิธี Oven dry method โดยอบแห้งชิ้นตัวอย่างที่อุณหภูมิ 103+2 องศาเซลเซียส จนชิ้นตัวอย่างมีน้ำหนักคงที่ คือ มวลของชิ้นทดสอบ เมื่อชั่ง 2 ครั้งที่เวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง ต้องไม่แตกต่างกันเกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก
ทำการทดสอบโดยไม่ต้องปรับสภาพความชื้น
ชิ้นทดสอบมีขนาดแตกต่างกันตามแต่ละมาตรฐานกำหนดไว้

2. ความหนาแน่น (Density)

► วัดจากค่าน้ำหนักและปริมาตรของชิ้นไม้ในสภาวะเดียวกัน
► ชิ้นทดสอบมีขนาดแตกต่างกันตามแต่ละมาตรฐานกำหนดไว้
► ต้องระบุค่าปริมาณความชื้นของชิ้นตัวอย่างไว้ด้วย

3. การต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of Rupture and Modulus of Elasticity) 


► ทดสอบแบบ three point bending โดยให้แรงกดลงที่จุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ
► แท่งกดและแท่งรองรับมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปวงกลม หรือรูปครึ่งวงกลม
► ตัดตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบ กว้าง 50 มิลลิเมตร ยาว (24t + 50) มิลลิเมตร (t = ความหนาของชิ้นทดสอบ) ทำการทดสอบโดยให้ด้านยาวขนานกับแนวเสี้ยนไม้บางหน้า และด้านยาวตั้งฉากกับแนวเสี้ยนไม้บางหน้า
► ระยะห่างของแท่งรองรับเท่ากับ 24 เท่าของความหนาของชิ้นทดสอบ ให้ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับข้างละ 25 มิลลิเมตร


4. การติดกาว (Gluability test) 


► การทดสอบความแข็งแรงของการยึดติด โดยใช้แรงดึงแล้วทำให้เกิดแรงเฉือนบริเวณแนวกาว
ตัดตัวอย่างเป็นชิ้นทดสอบกว้าง (25 ± 0.5) มิลลิเมตร ยาว (135 ± 0.2) มิลลิเมตร โดยให้ด้านยาวขนานกับแนวเสี้ยนไม้ 
► นำชิ้นทดสอบไปเซาะร่องโดยใช้เลื่อยให้มีคลองเลื่อยผ่านแนวกาวทุกแนวกาว
► นำชิ้นทดสอบไปปรับภาวะก่อนการทดสอบ ซึ่งกำหนดสภาวะที่แตกต่างกัน 4 ระดับตามประเภทของแผ่นไม้อัด ดังนี้ ประเภทภายนอก ประเภททนความชื้น ประเภทภายใน และประเภทชั่วคราว

 

หมายเหตุ:  ครอบคลุมมาตรฐานทดสอบดังต่อไปนี้

► มอก. 178-2549 แผ่นไม้อัด
► BS EN. 323:1993. Wood-based panels —. Determination of density
► BS EN 310: 1993. Wood-based panels: Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
► BS EN 314-1: 2004 (confirmed in 2010). Plywood – Bond Quality – Test methods
► BS EN 314-2: 1993 (confirmed in 2008). Plywood – Bond Quality – Requirements