ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage


การศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนของกาวด้วย
เทคนิค Differential Scanning Calorimeters (DSC)

 

► เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของสารตัวอย่าง ซึ่งใช้วัดการเปลี่ยนแปลงพลังงาน (การดูดพลังงานหรือการคายพลังงาน) ของสารตัวอย่าง เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นภายใต้บรรยากาศที่ถูกควบคุมไว้

► โดยนำถาดที่บรรจุสารตัวอย่าง (Sample pan) และถาดอ้างอิง (Reference pan) ซึ่งเป็นถาดเปล่าไม่ได้บรรจุสารตัวอย่างอยู่ภายใน นำถาดทั้งสองไปวางบนชุดอุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater) ชนิดเดียวกัน

► ในการทดลองจะเริ่มให้ความร้อนกับถาดทั้งสองพร้อมกัน โดยควบคุมอัตราการเพิ่มอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการทดลอง

► DSC จะวัดความแตกต่างของปริมาณความร้อนจากชุดอุปกรณ์ให้ความร้อนกับถาดทั้งสอง 

► สามารถวัดข้อมูลมาได้หลายอย่างเช่น อุณหภูมิจุดหลอมเหลว (Melting point temperature) อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสถานะคลายแก้ว (Glass transition temperature) อุณหภูมิเกิดผลึก (Crystallinity temperature) ความเสถียรต่ออุณหภูมิ (Thermal stability)