มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products

 

ติดต่อเรา

 

บุคลากร


1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณนิภา เชาวนะ 
(ผู้ควบคุมการทดสอบ)


2. นาย ทวีศิลป์ วงพรต (เจ้าหน้าที่เทคนิค)


3. นางสาว กิจติญา กัลยาไสย (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)


4. นาง มัลลิกา เรืองศรี (เจ้าหน้าที่ธุรการ)ที่อยู่เพื่อติดต่อสอบถาม หรือส่งตัวอย่างทดสอบ


คุณ มัลลิกา เรืองศรี
ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160


 

 

เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการ
สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-673671 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Email address: mpannipa@wu.ac.th หรือ wood@wu.ac.th