มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products

 

ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์/ทดสอบ


ขั้นตอนการส่งตัวอย่างของผู้เข้ารับบริการทดสอบ

1. ดูรายละเอียดวิธีการทดสอบ อัตราค่าบริการซึ่งแจ้งไว้ในเว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามเทคนิคที่ต้องการ และราคาค่าใช้จ่ายที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail address ที่ระบุไว้

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งชิ้นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์เพื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นตัวอย่างและวิธีการทดสอบ

3. ส่งตัวอย่างที่ต้องการทดสอบพร้อมกับแบบฟอร์มส่งชิ้นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ (กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว) ไปยังฝ่ายธุรการของศูนย์ทดสอบ ฯ โดยอาจนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางพัสดุไปรษณีย์มายังที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์

4. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างไว้ กรอกแบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง และให้บัตรเลขที่งานแก่ผู้รับบริการเพื่อเป็นหลักฐานในการมารับผลการทดสอบ (ถ้าผู้นำส่งตัวอย่างต้องการจะจ่ายเงินค่าบริการก่อนในตอนนี้ก็ได้)

5. เจ้าหน้าที่ทดสอบจะนำชิ้นตัวอย่างไปเตรียมความพร้อมในการทดสอบ และดำเนินการทดสอบหาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานของที่ผู้รับบริการได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มส่งชิ้นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

6. เมื่อทำการทดสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบพร้อมส่งใบเรียกเก็บค่าบริการไปให้ เพื่อแจ้งให้ไปชำระค่าบริการวิเคราะห์/ทดสอบ


วิธีการชำระค่าบริการ

1. ในกรณีที่เข้ามารับผลการทดสอบด้วยตนเอง สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่

ฝ่ายธุรการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

2. กรณีที่ไม่ได้เข้ามารับผลการทดสอบด้วยตนเองแต่ให้ส่งไปทางไปรษณีย์ ให้ชำระค่าบริการ ณ วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8

หรือ

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารออมสิน (เผื่อเรียก) สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 0-5328119462-0

และส่งแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงิน (Pay in Slip) ที่ระบุชื่อและหมายเลขผู้ขอรับบริการมายังหมายเลข 075-673671 หรือส่งมาที่ Email address: wood@wu.ac.th หรือ kit_ti_ya2532@hotmail.com เพื่อขอรับผลการทดสอบและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ (ศูนย์ทดสอบจะส่งผลผลการทดสอบไปให้ต่อเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น) 


วิธีการรับผลวิเคราะห์/ทดสอบ

1. กรณีรับผลการทดสอบด้วยตนเอง : นำหลักฐานการชำระเงินมารับผลการทดสอบได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการศูนย์ทดสอบ ฯ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเวลา 8:30–11:30 น. และ 13:00 น.–16:30 น.

2. กรณีรับผลการทดสอบทางไปรษณีย์ : (เฉพาะกรณีได้ชำระค่าบริการทั้งหมดและค่าจัดส่งแล้ว) การจัดส่งผลทางไปรษณีย์คิดค่าบริการ 50 บาท กรณีจัดส่งตัวอย่างชิ้นงานคืนทางไปรษณีย์คิดค่าจัดส่ง 100 บาท (กรณีใส่ในซองเดียวกับซองรายงานผลไม่ได้)